jauktu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai”

Pētniecības projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai”,(1.1.1.2/VIAA/1/16/221) vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001 īsteno Fizikālās enerģētikas institūts. 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017. gada 4.septembra līdz 2020. gada 3.septembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 133 806,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 113 735,10 EUR.

Projekta mērķis – attīstīt jaunās zinātnieces Daces Āriņas prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Fizikālās enerģētikas institūtā un pie atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunoti un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu Viedās specializācijas jomās – Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas un Viedā enerģētika.
Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecība.

Projektā plānotie uzdevumi:

  • 1. darbības „Izmantojot augstas izšķiršanas spējas Furje spektrometru IRPrestige-21, veikt dažādu šķirošanas līniju plūsmu polimēru materiālu testēšanu un atšķirošanu” īstenošana un rezultātu sasniegšana;
  • 2.darbības „Veikt atkritumu paraugu testēšanu gan jaukiem, gan daļēji atšķirotiem sadzīves atkritumiem, kā arī atkritumu frakcijām pēc to eksperimentālās automātiskās šķirošanas – atkritumu morfoloģiskā sastāva un atkritumu kā kurināmā parametru noteikšanu gan šķirošanas procesā ieejošajam materiālam, gan pēc šķirošanas izejošajam materiālam, kā arī iegūto datu apstrādi, interpretāciju, šķirošanas līnijas efektivitātes noteikšanu un ieteikumu izstrādi pārstrādājamo materiālu un kvalitatīva kurināmā iegūšanai” īstenošana un rezultātu sasniegšana. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  1. sagatavoti un publicēti 2 zinātniskie raksti;
  2. piesaistītas privātās investīcijas – 6690,30 EUR;
  3. pētniecības pieteikuma īstenošanai piesaistīts pēcdoktorants uz pilnu darba laiku un nodrošināta pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika uzskaite par pēcdoktoranta veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 04.09.2017.

AKTIVITĀTES:

Valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas “Fizikālās enerģētikas institūts” pētniece Dace Āriņa šī gada 19.-20.oktobrī piedalījās 2 dienu seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” ar ziņojumu “Atkritumu beigu statuss”, kā arī informēja par ERAF līdzfinansēto projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221)

Valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas “Fizikālās enerģētikas institūts” pētniece Dace Āriņa šī gada 19.-20.oktobrī piedalījās 2 dienu seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” ar ziņojumu “Atkritumu beigu statuss”, kā arī informēja par ERAF līdzfinansēto projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221)Vairāk par semināru SIA “Liepājas RAS” mājaslapā: www.liepajasras.lv

atkritumu1

Fizikālās enerģētikas institūta pētniece Dace Āriņa sniedz ziņojumu “Atkritumu beigu statuss” seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221). Foto no D.Āriņas.

atkritumu2
Fizikālās enerģētikas institūta pētniece Dace Āriņa semināra “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” norises laikā SIA “Liepājas RAS” apsaimniekotajā atkritumu poligonā “Ķīvītes” klātienē iepazīstas ar atkritumu apsaimniekošanas un komunālās tehnikas demonstrējumiem, kurus prezentēja vadošie tehnikas ražotāju pārstāvji SIA “Alwark”, SIA “Unimotors” un “TANA Oy”. Foto no D.Āriņas.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

Go to top