jauktu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai”

Pētniecības projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai”,(1.1.1.2/VIAA/1/16/221) vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001 īsteno Fizikālās enerģētikas institūts. 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017. gada 4.septembra līdz 2020. gada 3.septembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 133 806,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 113 735,10 EUR.

Projekta mērķis – attīstīt jaunās zinātnieces Daces Āriņas prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Fizikālās enerģētikas institūtā un pie atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunoti un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu Viedās specializācijas jomās – Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas un Viedā enerģētika.
Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecība.

Projektā plānotie uzdevumi:

 • 1. darbības „Izmantojot augstas izšķiršanas spējas Furje spektrometru IRPrestige-21, veikt dažādu šķirošanas līniju plūsmu polimēru materiālu testēšanu un atšķirošanu” īstenošana un rezultātu sasniegšana;
 • 2.darbības „Veikt atkritumu paraugu testēšanu gan jaukiem, gan daļēji atšķirotiem sadzīves atkritumiem, kā arī atkritumu frakcijām pēc to eksperimentālās automātiskās šķirošanas – atkritumu morfoloģiskā sastāva un atkritumu kā kurināmā parametru noteikšanu gan šķirošanas procesā ieejošajam materiālam, gan pēc šķirošanas izejošajam materiālam, kā arī iegūto datu apstrādi, interpretāciju, šķirošanas līnijas efektivitātes noteikšanu un ieteikumu izstrādi pārstrādājamo materiālu un kvalitatīva kurināmā iegūšanai” īstenošana un rezultātu sasniegšana. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 1. sagatavoti un publicēti 2 zinātniskie raksti;
 2. piesaistītas privātās investīcijas – 6690,30 EUR;
 3. pētniecības pieteikuma īstenošanai piesaistīts pēcdoktorants uz pilnu darba laiku un nodrošināta pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika uzskaite par pēcdoktoranta veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 04.09.2017.

AKTIVITĀTES:

jūlijs, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās mobilitātes un apmācību kursā “Atkritumi enerģijai” (Waste-to-Energy Study Tour), ko jau 9.gadu organizē “Starptautiskā cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas asociācija” (International Solid Waste Association, ISWA), kas notika Austrijā un Čehijas Republikā no 2018.gada 24. līdz 29.jūnijam. Kursā piedalījās 15 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm – Austrijas, Francijas, Slovākijas, Čehijas republikas, Ungārijas, Norvēģijas, Omānas, Izraēlas, Uzbekijas, Dienvidāfrikas. Katru dienu, atbilstoši programmai, notika apmācību semināri.

Tika iegūta apkopota informācija par pasaules atkritumu apsaimniekošanas sistēmas rādītājiem, Čehijas Republikas un Austrijas, un tai skaitā Vīnes, integrēto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi vietu un lomu tajā, kā arī tehniskie un loģistikas risinājumi dažādām atkritumu sadedzināšanas iekārtām ar enerģijas ieguvi. Austrijā 2015.gadā sadedzināja ar enerģijas atguvi 41,4 % no sadzīves atkritumiem, kompostēja 22,1% (dalīti vāktus bioloģiskos atkritumus), savukārt otrreizējai izmantošanai nonāca 27,1% un mehāniski-bioloģiskajai pārstrādei 7,2% sadzīves atkritumu. Vīnē 2017.gadā no sadzīves atkritumiem 62% tika sadedzināti ar enerģijas atguvi, 22% izmantoti otrreizējo materiālu atguvei, 9% kompostēti un 7%  (būvniecības atkritumi) apglabāti. Vīnē ir 4 sadzīves atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas atguvi rūpnīcas, 1 bioloģisko atkritumu kompostēšanas ražotne, 1 fermentēšanas rūpnīca, 1 loģistikas centrs (t.sk. ķīpoto atkritumu uzglabāšana), 1 apglabāšanas poligons ar pelnu apstrādes rūpnīcu (t.sk. metāla atdalīšanas iekārtām). Perespektīvā, pēc sadedzināmo atkritumu sastāva analīzes, Vīnē plāno, ka sadedzināšanai varētu nonākt 34% sadzīves atkritumu (par 28% mazāk), savukārt otrreizēji izmantojamo materiālu izmantošana varētu palielināties no 22% līdz 39% un kompostēšanas potenciāls varētu pieaugt no 9% līdz 20%. 

Tehnisko vizīšu laikā tika apmeklēta:

 • Spittelau „Atkritumi enerģijai” rūpnīca (Waste to Energy Plant Spittelau), Vīnē;
 • MA48 Atkritumu sadedzināšanas pelnu apstrādes, atkritumu apglabāšanas poligons un biogāzes ieguves no apglabātajiem atkritumiem stacija pie Rautenweg (pie Vīnes);
 • SAKO „Atkritumi enerģijai” rūpnīca un atkritumu pirmapstrādes centrs Brno (Waste to Energy Plant Brno) Čehijas republikā;
 • EVN „Atkritumi enerģijai” rūpnīca un transporta loģistika Cventendorfā (Zwentendorf);
 • LINZ AG Notekūdeņu dūņu un bio-atkritumu pārstrādes iekārtas Astenā (Asten);• Riepu apstrādes un pārstrādes rūpnīca – KIAS, Ohlsdorfā, Austrijā, kur pārstrādā 50% no Austrijas riepām (60% vieglo automobīļu un 40% kravas automobīļu riepas);
 • Rohrdorferas Cementa rūpnīca Gmundenā (Cement Plant Rohrdorfer), kurā izmanto no atkritumiem iegūto kurināmo (RDF);
 • LINZ AG STROM „Atkritumi enerģijai” rūpnīca Lincā (Waste to Energy Plant Linz).

Pozitīva pieredze bioloģisko (zaļo) atkritumu kompostēšanas veicināšanai mājsaimniecībās ir Čehijas Republikas Brno pašvaldības uzņēmumam SAKO, kas apsaimnieko gan sadzīves atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu ar enerģijas ieguvi, gan veic atkritumu savākšanu, pirmapstrādi un sabiedrības izglītošanu. Uzņēmums, pamatojoties uz iepriekš veiktu izpētes projektu, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu, šogad vienģimeņu māju mājsaimniecībām bez maksas uz līguma pamata izsniedza bioloģisko atkritumu kompostēšanas tvertnes (ražotas tur pat valstī) – 3 dažādos izmēros pēc mājsaimniecības lieluma un nepieciešamības. Pirms tam mājsaimniecības pārstāvim ir jāaizpilda anketa ar 10 dažādiem jautājumiem, t.sk., kur izmantos sagatavoto kompostu. Pirmajā kārtā jau tika izdalītas 5000 tvertnes, un paredzēts iepirkt vēl tikpat daudz, jo iedzīvotāju atsaucība ir liela. Projekts ir uz 3 gadiem, un uzņēmuma līdzfinansējums ir 15%. 

1attels
1.attēls. D.Āriņa (rindas beigās) ar kursa dalībniekiem Spittelau sadzīves atkritumu sadedzināšanas un enerģijas/siltuma/dzesēšanas ieguves kompleksā Vīnē (foto: G.Nitzche).

 2attels

2.attēls. Spittelau „Atkritumi enerģijai” kompleksa shematisks attēls (foto: D.Āriņa). Rūpnīcā katru dienu iebrauc 220 atkritumu  kravas automašīnas. Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, kur kurtuvē atkritumus dedzina 1000°C temperatūrā. 22% no sadedzinātās masas ir kurtuves izdedži/pelni un 1,6% ir vieglie pelni. 

 3attels

3.attēls. Ar kursa dalībniekiem apmācību kursā “Atkritumi enerģijai” Vīnē (foto: D.Āriņa).

 4attels

4.attēls. Pie saules enerģijas paneļa pašvaldības uzņēmumā MA48 Vīnē (foto: D.Āriņa).

 5attels 6attels

5. un 6.attēls. Uzņēmuma MA48 apsaimniekotais atkritumu apglabāšanas poligons pie Rautenweg, kurā kopš 2008. gada apglabā apstrādātus, stabilizētus (pelnu, cementa un ūdens maisījums) pelnus un filtrātu no sadzīves atkritumu sadedzināšanas rūpnīcām. Slēgtajā poligona daļā, no kuras iegūst biogāzi, zāles un sīkkrūmu noganīšanai izmanto kazas, līdzīgi kā Latvijā  SIA „Getliņi EKO” izmanto aitas  (foto: D.Āriņa).

 7attels

7.attēls. SAKO atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas Brno shematiskais attēls un makets (foto: D.Āriņa). Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, tāpēc pirmapstrāde – smalcināšana – tiek veikta tikai lielgabarīta atkritumiem. Kurtuvē atkritumus dedzina 20 min. 1100°C -1200°C temperatūrā.

 8attels

8.attēls. Sabiedrības izglītošanas centrs SAKO atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcā Brno, kurā tiek vadītas apmācības dažāda vecuma bērniem un notiek semināri pieaugušajiem (foto: D.Āriņa).

9attels 

9.attēls. SAKO dalīto atkritumu pirmapstrādes komplekss Brno (foto: D.Āriņa). Pašreiz no pilsētā dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem 60% sadedzina un 40% tiek nosūtīti pārstrādei kā izejmateriāls, kas norāda uz lielu daļu piejaukumiem dalīto atkritumu masā un plastmasas atkritumu veidiem, kam nav atrasta pārstrāde.  

10attels

10.attēls. Brno atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas izdedžu un pelnu (22% no masas) uzkrāšanas bunkurs (foto: G.Nitzche). No pelniem tiek atdalīts metāls – 7-8% no izdedžu/pelnu masas un alumīnijs 1-2%.

11attels  

11.attēls. EVN atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas un transporta loģistikas shematiskais attēls Cventendorfā. Rūpnīcas kapacitāte 500 000 t atkritumu gadā (50% sadzīves atkritumi un 50% ražošanas nebīstamie). Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, kur kurtuvē atkritumus dedzina 1000°C temperatūrā. Tā kā Zwentendorf/Dürnrohr LejasAustrijā ir lielākā province valstī (20 000 km2), tad ir izstrādāta īpaša atkritumu transporta loģistika – sadzīves atkritumi, kas tiek savākti kā nešķiroti, no pārkraušanas stacijām tiek transportēti speciālos konteineros pa dzelzceļu (90%) tieši līdz sadedzināšanas rūpnīcai, kur konteinerus uzceļ uz kravas automašīnām un pēc tam iztukšo atkritumu uzkrāšanas bunkuros. 10% transportē ar kravas automašīnām. No katras sadedzinātās atkritumu tonnas aptuveni paliek pāri – 250 kg inertie izdedži (bottom ash/slag) no kurtuves, 20 kg boilera pelni un 25 kg metāllūžņi. Savukārt no izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtām – 4 kg/t ģipša, 30 kg/t tekstilfiltru pelni un 1kg/t speciālistu starpā sauktā „filtru kūka”, kas ir nododama bīstamo atkritumu poligonā, kā arī 0,32 m3/t notekūdeņi.

12attels

12.attēls. Rohrdorferas cementa rūpnīcas teritorijā (foto: D.Āriņa). Sadedzināšana notiek rotējošā krāsnī.

 13attels

13.attēls. No atkritumiem iegūtais kurināmais (RDF) ko izmanto kā alternatīvo kurināmo cementa ražošanai (foto: D.Āriņa). Vēl kā kurināmo izmanto arī smalcinātas riepas (8000 t gadā), eļļas un solventus.

 14attels 15attels

14. un 15.attēls. Pašvaldības uzņēmuma LINZ AG STROM atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcā Lincā (foto: D.Āriņa un G.Nitzche). Krāsns ir ar virstošā slāņa tehnoloģiju, tāpēc ir nepieciešama sadzīves atkritumu pirmapstrāde – sijāšana, metāla un alumīnija atdalīšana un smalcināšana. Pa caurulēm (15.att.) no atkritumu mehāniskās pirmapstrādes centra uz sadedzināšanas krāsni pneimatiski tiek transportēts no atkritumiem iegūtais kurināmais. Kopējais pelnu/izdedžu daudzums ir 20-25% no masas. Uzņēmumam ir arī pašvaldības notekūdeņu apstrādes un biogāzes ražotne, kuras atlikumus – centrifugēto digestātu nosūta uz sadedzināšanas rūpnīcu.

 16attels

16.attēls. Sertifikāta par dalību apmācību kursā „Atkritumi enerģijai” saņemšana. Foto: Agnese Cziboka.

 

jūnijs, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās Atēnu Nacionālās tehniskās universitātes (National Technical University of Athens) un citu sadarbības partneru organizēto 6.Starptautisko Konferenci par Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas attīstību „NAXOS 2018” (6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management NAXOS 2018), kas notika Grieķijā, Naksas salā no 2018.gada 13. līdz 16.jūnijam.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 valstu zinātnisko iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvji, mutiski prezentēja 322 dalībnieki, posteru sesijā prezentācijas bija 164 dalībniekiem.Veikta mutiska prezentācija par tēmu „Waste products – RDF or SRF as energy source in EU”. Komunikācija ar dažādu pasaules valstu pētniekiem un ekspertiem.Konferences laikā organizētajā tehniskajā vizītē iepazīta Naksas salas šķirošanas centra darbība – dalīti vākto atkritumu manuālā šķirošana un apstrāde – sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa) savākšana un uzglabāšana, elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana, priekšapstrāde un uzglabāšana, kā arī tika gūts jauns priekšstats par  atkritumu apsaimniekošanas specifiku salās.

bilde6
1.attēls. D.Āriņa ar konferences dalībniekiem no Dienvidkorejas pie dalīti vākto atkritumu pieņemšanas un manuālās šķirošanas punkta Naksas salā, Grieķijā (Foto: D.Āriņa).

foto2

2.attēls. D.Āriņa konferencē (Foto: NAXOS2018).

 

 

maijs, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās „Dienas Bizness” un tā sadarbības partneru – SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltia”, SIA „Lautus” un biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” organizētajā konferencē “Atkritumu apsaimniekošana”, kas notika Bellevue Park Hotel Riga, Latvijā, 2018.gada 31. maijā.

Pasākumu vadīja Elīna Pankovska. Konferencē ar ziņojumiem par atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību piedalījās – Kristaps Soms no Ekonomikas ministrijas, Rudīte Vesere no VARAM, Guntars Levics no SIA „Clean R”, Andrim Trumaram no SIA „Nordic Plast”, Rūta Bendere no biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, Valdis Bergs no MPKV, Edmunds Cepurītis no „Zero Waste Latvija”. Diskusijās piedalījās – Jānis Endziņš no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Lilija Dukaļska no Vides resursu pārvaldības departamenta, Rudīte Vesere no VARAM, Inga Koļegova no Valsts vides dienesta, Renārs Pasākumu vadīja Elīna Pankovska. Konferencē ar ziņojumiem par atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību piedalījās – Kristaps Soms no Ekonomikas ministrijas, Rudīte Vesere no VARAM, Guntars Levics no SIA „Clean R”, Andrim Trumaram no SIA „Nordic Plast”, Rūta Bendere no biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, Valdis Bergs no MPKV, Edmunds Cepurītis no „Zero Waste Latvija”. Diskusijās piedalījās – Jānis Endziņš no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Lilija Dukaļska no Vides resursu pārvaldības Griškevičs no SIA „Cemex”, Ilze Tarvāne no Konkurences padomes, Evija Piņķe no Rīgas domes vides pārvaldes, Māris Sprindžuks no Ādažu novada domes, Jānis Lediņš no Jūrmalas pilsētas domes, Indulis Emsis, atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvji – Aivars Sirmais no SIA „ZAAO”, Kaspars Zakulis no „Latvijas Zaļais punkts”, Sanita Lazdāne no SIA „Clean R”, Agris Markss no SIA „Lautus”, Normunds Niedols no SIA „Liepājas RAS”, Jānis Aizbalts no SIA „Eco Baltia vide”, Jānis Lapsa no SIA „Zaļā josta”, Kaspars Fogelmanis no SIA „PET Baltija”, Imants Stirāns no SIA „Getliņi EKO”, Tīna Lūse no biedrības „Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācija”, Māris Simanovičs no SIA „Eco Baltia grupa”, Guntars Kokorevičs un  Guntars Levics no SIA „Clean R”. 

Sasniegtais mērķis – veikta komunikācija ar Latvijas ekspertiem un komersantiem, gūta informācija par jaunāko atkritumu apsaimniekošanas nozarē un likumdošanā. 

bilde5

Attēls. D.Āriņa (pirmajā rindā, otrā no kreisās puses) un citi konferences “Atkritumu apsaimniekošana” dalībnieki (Foto no „Dienas Bizness”).

 

aprīlis, 20182jauktu

FEI pētniece D.Āriņa 4.aprīlī informē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) mērķiem un stāsta par atkritumu raksturošanu un paraugu ņemšanu. Kopā ar zinātnisko vadītāju J.Kalnaču iepazīstina studentus ar FEI Perspektīvo materiālu un tehnoloģiju laboratoriju.

 

****

3jauktuFEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās sadarbības partnera Igaunijas Dzīvības zinātnes universitātes organizētajā mobilitātes un tīklošanās pasākumā Pērnavā, kas notika no 2018.gada 16. līdz 20.aprīlim. Tehniskajās vizītēs Pērnavas šķirošanas centrā un Pērnavas atkritumu apglabāšanas poligonā “PAIKRE” iepazīta šķirošanas centra darbība (dalīti vākto atkritumu šķirošana un apstrāde) un atkritumu apglabāšanas poligona darbība – dalīti vākto atkritumu un nešķiroto atkritumu pirmapstrāde, bioloģisko atkritumu kompostēšana, jaukto sadzīves atkritumu mehāniskās pirmapstrādes līnijas darbība (t.sk. optiskās šķirošanas iekārtas), atkritumu apglabāšana. Eksperimentālā pētījumā manuāli noteikts mehāniski pirmapstrādātu jauktu atkritumu (pēc jauktu atkritumu manuālās liela izmēra atkritumu atdalīšanas, priekšsmalcināšanas un sijāšanas) smalkās frakcijas (<60 mm) (sk.1.attēlu) un rupjās frakcijas (> 60 mm) morfoloģiskais sastāvs.

Jauktu atkritumu smalkā frakcija (Foto: D.Āriņa).Manuāli noteikts arī jauktu sadzīves atkritumu morfoloģiskais sastāvs, kā arī paņemti paraugi frakcijas īpašību noteikšanai laboratorijā. Sasniegtais mērķis – iegūti jauni masas bilances dati atkritumu smalkai frakcijai un rupjajai frakcijai. Notika tikšanās ar ekspertiem – Zviedrijas Linneja Universitātes profesoru W.Hoglandu, Igaunijas Dzīvības zinātnes universitātes profesoru M.Kriipsalu, ekspertiem – Kuusemets un Orupõld, Vācijas Āhenes universitātes maģistranti G.Lopezu, kā arī sadarbība ar dažādu valstu studentiem lauku prakses realizācijā – rezultātā paaugstinātas pētnieces profesionālās iemaņas un prakses.

 

oktobris, 2017

Valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas “Fizikālās enerģētikas institūts” pētniece Dace Āriņa šī gada 19.-20.oktobrī piedalījās 2 dienu seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” ar ziņojumu “Atkritumu beigu statuss”, kā arī informēja par ERAF līdzfinansēto projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221)

Valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas “Fizikālās enerģētikas institūts” pētniece Dace Āriņa šī gada 19.-20.oktobrī piedalījās 2 dienu seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” ar ziņojumu “Atkritumu beigu statuss”, kā arī informēja par ERAF līdzfinansēto projektu “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221)Vairāk par semināru SIA “Liepājas RAS” mājaslapā: www.liepajasras.lv

atkritumu1

Fizikālās enerģētikas institūta pētniece Dace Āriņa sniedz ziņojumu “Atkritumu beigu statuss” seminārā “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” (pētniecības pieteikuma vienošanās Nr.: 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/221). Foto no D.Āriņas.

atkritumu2
Fizikālās enerģētikas institūta pētniece Dace Āriņa semināra “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ŠODIEN UN RĪT” norises laikā SIA “Liepājas RAS” apsaimniekotajā atkritumu poligonā “Ķīvītes” klātienē iepazīstas ar atkritumu apsaimniekošanas un komunālās tehnikas demonstrējumiem, kurus prezentēja vadošie tehnikas ražotāju pārstāvji SIA “Alwark”, SIA “Unimotors” un “TANA Oy”. Foto no D.Āriņas.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

Go to top