jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās mobilitātes un apmācību kursā “Atkritumi enerģijai” (Waste-to-Energy Study Tour), ko jau 9.gadu organizē “Starptautiskā cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas asociācija” (International Solid Waste Association, ISWA), kas notika Austrijā un Čehijas Republikā no 2018.gada 24. līdz 29.jūnijam. Kursā piedalījās 15 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm – Austrijas, Francijas, Slovākijas, Čehijas republikas, Ungārijas, Norvēģijas, Omānas, Izraēlas, Uzbekijas, Dienvidāfrikas. Katru dienu, atbilstoši programmai, notika apmācību semināri.

Tika iegūta apkopota informācija par pasaules atkritumu apsaimniekošanas sistēmas rādītājiem, Čehijas Republikas un Austrijas, un tai skaitā Vīnes, integrēto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi vietu un lomu tajā, kā arī tehniskie un loģistikas risinājumi dažādām atkritumu sadedzināšanas iekārtām ar enerģijas ieguvi. Austrijā 2015.gadā sadedzināja ar enerģijas atguvi 41,4 % no sadzīves atkritumiem, kompostēja 22,1% (dalīti vāktus bioloģiskos atkritumus), savukārt otrreizējai izmantošanai nonāca 27,1% un mehāniski-bioloģiskajai pārstrādei 7,2% sadzīves atkritumu. Vīnē 2017.gadā no sadzīves atkritumiem 62% tika sadedzināti ar enerģijas atguvi, 22% izmantoti otrreizējo materiālu atguvei, 9% kompostēti un 7%  (būvniecības atkritumi) apglabāti. Vīnē ir 4 sadzīves atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas atguvi rūpnīcas, 1 bioloģisko atkritumu kompostēšanas ražotne, 1 fermentēšanas rūpnīca, 1 loģistikas centrs (t.sk. ķīpoto atkritumu uzglabāšana), 1 apglabāšanas poligons ar pelnu apstrādes rūpnīcu (t.sk. metāla atdalīšanas iekārtām). Perespektīvā, pēc sadedzināmo atkritumu sastāva analīzes, Vīnē plāno, ka sadedzināšanai varētu nonākt 34% sadzīves atkritumu (par 28% mazāk), savukārt otrreizēji izmantojamo materiālu izmantošana varētu palielināties no 22% līdz 39% un kompostēšanas potenciāls varētu pieaugt no 9% līdz 20%. 

Tehnisko vizīšu laikā tika apmeklēta:

  • Spittelau „Atkritumi enerģijai” rūpnīca (Waste to Energy Plant Spittelau), Vīnē;
  • MA48 Atkritumu sadedzināšanas pelnu apstrādes, atkritumu apglabāšanas poligons un biogāzes ieguves no apglabātajiem atkritumiem stacija pie Rautenweg (pie Vīnes);
  • SAKO „Atkritumi enerģijai” rūpnīca un atkritumu pirmapstrādes centrs Brno (Waste to Energy Plant Brno) Čehijas republikā;
  • EVN „Atkritumi enerģijai” rūpnīca un transporta loģistika Cventendorfā (Zwentendorf);
  • LINZ AG Notekūdeņu dūņu un bio-atkritumu pārstrādes iekārtas Astenā (Asten);• Riepu apstrādes un pārstrādes rūpnīca – KIAS, Ohlsdorfā, Austrijā, kur pārstrādā 50% no Austrijas riepām (60% vieglo automobīļu un 40% kravas automobīļu riepas);
  • Rohrdorferas Cementa rūpnīca Gmundenā (Cement Plant Rohrdorfer), kurā izmanto no atkritumiem iegūto kurināmo (RDF);
  • LINZ AG STROM „Atkritumi enerģijai” rūpnīca Lincā (Waste to Energy Plant Linz).

Pozitīva pieredze bioloģisko (zaļo) atkritumu kompostēšanas veicināšanai mājsaimniecībās ir Čehijas Republikas Brno pašvaldības uzņēmumam SAKO, kas apsaimnieko gan sadzīves atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu ar enerģijas ieguvi, gan veic atkritumu savākšanu, pirmapstrādi un sabiedrības izglītošanu. Uzņēmums, pamatojoties uz iepriekš veiktu izpētes projektu, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu, šogad vienģimeņu māju mājsaimniecībām bez maksas uz līguma pamata izsniedza bioloģisko atkritumu kompostēšanas tvertnes (ražotas tur pat valstī) – 3 dažādos izmēros pēc mājsaimniecības lieluma un nepieciešamības. Pirms tam mājsaimniecības pārstāvim ir jāaizpilda anketa ar 10 dažādiem jautājumiem, t.sk., kur izmantos sagatavoto kompostu. Pirmajā kārtā jau tika izdalītas 5000 tvertnes, un paredzēts iepirkt vēl tikpat daudz, jo iedzīvotāju atsaucība ir liela. Projekts ir uz 3 gadiem, un uzņēmuma līdzfinansējums ir 15%. 

1attels
1.attēls. D.Āriņa (rindas beigās) ar kursa dalībniekiem Spittelau sadzīves atkritumu sadedzināšanas un enerģijas/siltuma/dzesēšanas ieguves kompleksā Vīnē (foto: G.Nitzche).

 2attels

2.attēls. Spittelau „Atkritumi enerģijai” kompleksa shematisks attēls (foto: D.Āriņa). Rūpnīcā katru dienu iebrauc 220 atkritumu  kravas automašīnas. Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, kur kurtuvē atkritumus dedzina 1000°C temperatūrā. 22% no sadedzinātās masas ir kurtuves izdedži/pelni un 1,6% ir vieglie pelni. 

 3attels

3.attēls. Ar kursa dalībniekiem apmācību kursā “Atkritumi enerģijai” Vīnē (foto: D.Āriņa).

 4attels

4.attēls. Pie saules enerģijas paneļa pašvaldības uzņēmumā MA48 Vīnē (foto: D.Āriņa).

 5attels 6attels

5. un 6.attēls. Uzņēmuma MA48 apsaimniekotais atkritumu apglabāšanas poligons pie Rautenweg, kurā kopš 2008. gada apglabā apstrādātus, stabilizētus (pelnu, cementa un ūdens maisījums) pelnus un filtrātu no sadzīves atkritumu sadedzināšanas rūpnīcām. Slēgtajā poligona daļā, no kuras iegūst biogāzi, zāles un sīkkrūmu noganīšanai izmanto kazas, līdzīgi kā Latvijā  SIA „Getliņi EKO” izmanto aitas  (foto: D.Āriņa).

 7attels

7.attēls. SAKO atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas Brno shematiskais attēls un makets (foto: D.Āriņa). Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, tāpēc pirmapstrāde – smalcināšana – tiek veikta tikai lielgabarīta atkritumiem. Kurtuvē atkritumus dedzina 20 min. 1100°C -1200°C temperatūrā.

 8attels

8.attēls. Sabiedrības izglītošanas centrs SAKO atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcā Brno, kurā tiek vadītas apmācības dažāda vecuma bērniem un notiek semināri pieaugušajiem (foto: D.Āriņa).

9attels 

9.attēls. SAKO dalīto atkritumu pirmapstrādes komplekss Brno (foto: D.Āriņa). Pašreiz no pilsētā dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem 60% sadedzina un 40% tiek nosūtīti pārstrādei kā izejmateriāls, kas norāda uz lielu daļu piejaukumiem dalīto atkritumu masā un plastmasas atkritumu veidiem, kam nav atrasta pārstrāde.  

10attels

10.attēls. Brno atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas izdedžu un pelnu (22% no masas) uzkrāšanas bunkurs (foto: G.Nitzche). No pelniem tiek atdalīts metāls – 7-8% no izdedžu/pelnu masas un alumīnijs 1-2%.

11attels  

11.attēls. EVN atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcas un transporta loģistikas shematiskais attēls Cventendorfā. Rūpnīcas kapacitāte 500 000 t atkritumu gadā (50% sadzīves atkritumi un 50% ražošanas nebīstamie). Krāsns ir ar kustošo ārdu tehnoloģiju, kur kurtuvē atkritumus dedzina 1000°C temperatūrā. Tā kā Zwentendorf/Dürnrohr LejasAustrijā ir lielākā province valstī (20 000 km2), tad ir izstrādāta īpaša atkritumu transporta loģistika – sadzīves atkritumi, kas tiek savākti kā nešķiroti, no pārkraušanas stacijām tiek transportēti speciālos konteineros pa dzelzceļu (90%) tieši līdz sadedzināšanas rūpnīcai, kur konteinerus uzceļ uz kravas automašīnām un pēc tam iztukšo atkritumu uzkrāšanas bunkuros. 10% transportē ar kravas automašīnām. No katras sadedzinātās atkritumu tonnas aptuveni paliek pāri – 250 kg inertie izdedži (bottom ash/slag) no kurtuves, 20 kg boilera pelni un 25 kg metāllūžņi. Savukārt no izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtām – 4 kg/t ģipša, 30 kg/t tekstilfiltru pelni un 1kg/t speciālistu starpā sauktā „filtru kūka”, kas ir nododama bīstamo atkritumu poligonā, kā arī 0,32 m3/t notekūdeņi.

12attels

12.attēls. Rohrdorferas cementa rūpnīcas teritorijā (foto: D.Āriņa). Sadedzināšana notiek rotējošā krāsnī.

 13attels

13.attēls. No atkritumiem iegūtais kurināmais (RDF) ko izmanto kā alternatīvo kurināmo cementa ražošanai (foto: D.Āriņa). Vēl kā kurināmo izmanto arī smalcinātas riepas (8000 t gadā), eļļas un solventus.

 14attels 15attels

14. un 15.attēls. Pašvaldības uzņēmuma LINZ AG STROM atkritumu sadedzināšanas ar enerģijas ieguvi rūpnīcā Lincā (foto: D.Āriņa un G.Nitzche). Krāsns ir ar virstošā slāņa tehnoloģiju, tāpēc ir nepieciešama sadzīves atkritumu pirmapstrāde – sijāšana, metāla un alumīnija atdalīšana un smalcināšana. Pa caurulēm (15.att.) no atkritumu mehāniskās pirmapstrādes centra uz sadedzināšanas krāsni pneimatiski tiek transportēts no atkritumiem iegūtais kurināmais. Kopējais pelnu/izdedžu daudzums ir 20-25% no masas. Uzņēmumam ir arī pašvaldības notekūdeņu apstrādes un biogāzes ražotne, kuras atlikumus – centrifugēto digestātu nosūta uz sadedzināšanas rūpnīcu.

 16attels

16.attēls. Sertifikāta par dalību apmācību kursā „Atkritumi enerģijai” saņemšana. Foto: Agnese Cziboka.

Aktivitātes

Oktobris, 2019

Oktobris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Septembris, 2019

Septembris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Junijs, 2019

Junijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
decembris, 2018

decembris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
oktobris, 2018

oktobris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
oktobris, 2018

oktobris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
jūlijs, 2018

jūlijs, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
jūnijs, 2018

jūnijs, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top