Vadītājs Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs

Enerģētikas sektora attīstības tehnoloģiskie, ekonomiskie un vides ietekmes pētījumi.

Sekcija apvieno Energosistēmu analīzes un optimizācijas laboratoriju, Enerģijas efektivitātes centru un Siltuma tehnoloģiju izpētes grupu.

Misija un uzdevumi:

Izveidot un pielietot mūsdienīgas pētījumu metodes un modeļus enerģētikas, vides un klimata jomas aktuālu jautājumu izpētei.

Sekcijas veiktie pētījumi ir vērsti uz ilgtermiņa enerģētikas attīstības stratēģijas un politikas analīzi un izstrādāšanu, ņemot vērā vides kvalitātes un klimata politikas prasības un apgādes drošuma uzdevumus.

Galvenie pētniecības virzieni:

  • enerģētikas - vides politikas analīze;
  • enerģētikas - vides sistēmas mijiedarbības modelēšana (MARKAL-LATVIJAS modelis);
  • tautsaimniecības attīstības scenāriju ietekmes uz vides un klimata rādītājiem analīze;
  • atjaunojamo enerģijas resursu un energoefektivitātes politikas īstenošanas ietekmes novērtēšana;
  • siltumnīcefekta gāzu un gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšana un prognozēšana enerģētikas un transporta sektoriem;
  • autotransporta attīstības scenāriju un emisiju prognozēšanas modelēšana (COPERT un OSPM modeļi);
  • pilsētas ilgtspējīga enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai attīstības scenāriju izstrādāšana un ietekmes uz SEG emisijām samazināšanu novērtēšana;
  • alternatīvo degvielu izmantošanas transportā infrastruktūras attīstības scenāriju un īstenošanas nosacījumu analīze;
  • enerģijas efektivitātes politiku un pasākumu īstenošanas ietekmes novērtēšana un enerģijas efektivitātes izmaiņu novērtēšanas indikatoru datu bāze Latvijai;
  • publisko, rūpniecības un dzīvojamo ēku energoauditi un rekomendāciju izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai.
Go to top