Vadītājs akadēmiķis P. ŠIPKOVS

Sekcijā darbojas divas laboratorijas un viena darba grupa, respektīvi: Enerģijas resursu laboratorija, Elektromagnetisko procesu modelēšanas laboratorija un Molekulārās elektronikas darba grupa un pētījumi šādos virzienos:

Enerģijas resursu padziļināta izpēte, energoekonomija, energoefektivitātes paaugstināšana un bioekonomika. Perspektīvās enerģijas bilances izstrāde, pielietojot matemātiskos modeļus. Enerģētikas un vides mijiedarbība siltumnīcas efekta samazināšanai, kā arī izmešu samazināšanai no energoobjektiem tiek veikti pētījumi par atjaunojamo energoresursu izmantošanu, izstrādāti ieteikumi to izmantošanā (biomasa, biogāze, vējš, saule u.c.). Standartu un normatīvu izstrāde koksnes kurināmā izmantošanai, atbilstoši ES prasībām.

Biomasas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, pielietojot jaunās tehnoloģijas, koģenerācijas režīmu un citas konversijas metodes. Biodegvielu (bioetalona) izstrāde no biomasas, kā arī ūdeņraža izstrādes iespēju izpēte no biomasas.

Vēja enerģijas izmantošanas iespēju analīze, balstoties uz vēja enerģijas efektivitātes novērtējumu dažādiem augstumiem Latvijas teritorijā, vēja kartes precizēšana pielietojot, datu matemātisko programmu. Pārslēdzamo bezkontakta elektrisko mašīnu optimizācija pielietošanai vēja turbīnās un hibrīdu elektromobiļos. Bezkontakta elektrisko mašīnu magnētiskā lauka modelēšana un aprēķini. Vēja energoiekārtu ģeneratoru pilnveide.

Saules enerģijas izmantošanas iespēju izpēte, analīze un priekšlikumu izstrāde, izmantojot saules kolektorus un saules baterijas (PV), pielietojot matemātiskos imitācijas modeļus, veikt saules enerģijas tehnoloģiju uzstādīšanas un ekonomiskā izdevīguma aprēķinus. Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde, testēšana un analīze saules enerģijas izmantošanas jomā, kā arī to ietekme uz esošo infrastruktūru un energosistēmām. Klimatisko datu, kas ietekmē inovatīvo tehnoloģiju efektivitāti, datubāzes izveide un ietekmes analīze. Augsti efektīva organometāliskā hibrīdo saules elementa izveide (pētījumi pie elektrodu un transporta slāņa optimizācijas planārās heteropārejas saules elementā, kur elektronu donora funkciju veic svina ftalocianīns (PbPc), bet akceptora – fullerēns C60).

Go to top