Vadītājs Dr.phys. Jānis Kalnačs

Sekcijas sastāvā ir Jauno materiālu un tehnoloģiju laboratorija un Spektroskopisko metožu enerģētikas perspektīvo materiālu izpētei pētnieku grupa.

Pētījumu virziena struktūra ietilpst:

  • Perspektīvo materiālu izpēte un izstrāde enerģētikai (fullerēnu un grafēnu izpēte, jaunu metožu izstrāde to iegūšanai, jauna tipa kurināmie materiāli, tajā skaitā – no rūpniecības un lauksaimniecības blakusproduktiem un atkritumiem, nepieciešamo materiālu izveide un izpēte akustooptiskiem fotoelementiem).
  • Jaunu tehnoloģiju attīstīšanā perspektīvo materiālu ieguvei un atjaunojamo energoresursu attīstībai. Šajā, jomā tiks turpināti un attīstīti pētījumi biomasas un citu destrukcijai pakļaujamo materiālu (piemēram atstrādāto riepu) termoķimiskajā gazifikācijā un izšķīdināšanā, kas ir būtisks jautājums kā enerģijas ieguves metožu attīstībai, tā arī vides aizsardzībai, jo jānodrošina atbilstošo procesu minimālā iespējamā ietekme uz vidi.
  • Lietišķas un konsultatīvas pētniecības jomā, vides, kurināmā, emisiju un atkritumproduktu sektorā. Šajā jomā ietilpst konsultatīvais un ekspertu darbs, kā arī emisiju vērtību un kurināmā parametru sakarību eksperimentāla noteikšana datu bāzes veidošanai emisiju apjoma un sadalījuma noteikšanai.
Go to top