solara logo

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419

Pētniecības projekta pēcdoktorants Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs. 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada 1.janvara līdz 2022. gada 31.decembri.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunā zinātnieka prasmes, palielināt augsti kvalificēto zinātnieku skaitu institūcijā, saglabāt un attīstīt esošo zinātnisko bāzi. Projekta zinātniskais mērķis ir sinerģijas iegūšana apvienojot siltuma, aukstuma un elektroenerģijas ģenerēšanu vienotā sistēmā, kas izmanto solāras enerģijas tehnoloģiju kombinācijā ar siltumsūkni. 

Projekts mērķa sasniegšanai tika izvirzītas sekojošās aktivitātes: Informācijas vākšana; Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija; Dzīves cikla vides un izmaksu analīze; Prototipa izgatavošana un eksperimentālie pētījumi; Rezultātu analīze.

1. aktivitāte

Informācijas vākšana.

Aktivitātes pamatuzdevums ir iedziļināties tematikā, tai skaitā jaunākās informācijas vākšana un validēšana. Dotajā periodā tika analizēta tehniskā un patentu datu bāzes, kā arī zinātniskā literatūra no pieejamajām zinātniskajām datubāzēm un no Institūtā pieejamā literatūras krājuma. Saskaņā ar iegūto informāciju, tika sagatavots eksistējošās problēmas apraksts.

Tīklošanas pasākumi

2020. gada 12. martā, Modernizētajā siltumapgādes uzņēmumā “Salaspils siltums”  notika pieredzes apmaiņa un sistēmas izpēte darbā režīmā. Siltumenerģijas ražība notiek kombinējot saules kolektoru un granulu katla darbību, trūkstošā siltumenerģija tiek saražota un dozēti padota izmantojot gāzes katlu. Dūmgāzes tiek attīrītas izmantojot multiciklonu un kondensējot dūmgāzēs esošo ūdens tvaiku ar dūmgāzes kondensatoru, tiek iegūta papildus siltumenerģija. Daļa no elektropatēriņa tiek nodrošināta ar saules fotoelektriskajiem moduļiem, kuru jaudu plānots palielināt. Tika konstatēts, ka siltuma elementu integrācija ir sarežģītākais posms sistēmas izbūvē, jo siltuma ģenerācijas regulēšana notiek izmantojot vairākus simtus devēju. Integrācija pieprasa augstas kvalifikācijas komandas darbību ar padziļinātām zināšanām katrā sistēmas sadaļā un specializējošām integrācijas iemaņām.

solara1
1.attēls. Lielizmēra saules siltumenerģijas stacija. (foto: A.Snegirjovs), 

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 31.03.2020.

2. aktivitāte

Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija.

Sistēmas optimālā konstrukcija ir atkarīga no vairākiem faktoriem, kas raksturo termisko un elektrisko darbību, iekšējas pretestības un enerģijas pārnesas un pārveides zudumi. Ņemot vērā šos faktorus, var noformulēt sekojošos optimizācijas kritērijus: siltuma rādītāji, elektriskie rādītāji, masas un gabarītu rādītāji, ražošanas un remonta izmaksas. Solāras triģenerācijas konstrukcijas optimizācija iekļauj: pamat iekārtu tipu un izmēru izvēle; drošības elementi; sistēmas darbības palīg elementi; vadības algoritms un darbības procesa kontroliera izvēle; sistēmas komponentu izvēle no tirgū pieejamiem un tehniska uzdevumā sastādīšana unikālo komponentu izstrādei nepieciešamības gadījumā. Aktivitātes ietvarā tika izstrādāti tipiskie scenāriji mazstāvu ēku patēriņiem. Meteodati tika atlasīti no Meteonorm datu bāzes.

Tīklošanas pasākumi tika pārnesti uz vēlāku laiku.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.06.2020.

Go to top