Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 projekts  “Winning social acceptance for wind energy in wind energy scarce regions: WinWind” (granta līgums Nr.764717)

1            222222222222

WinWind ir Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projekts.

Vēja enerģijas izmantošanai ir nozīmīga vieta enerģētikas sektora pārveidošanā. Ne tikai tirgus, politikas, tehniskie un fizioģeogrāfiskie faktori, bet arī sociālā akceptējamība, īpaši vietējā līmenī, var būt ļoti nozīmīgs virzošais, vai pretēji – kavējošais, faktors vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes attīstībai

WinWind projekta vispārējais mērķis ir veicināt vēja enerģijas izmantošanu uz sauszemes tajās valstīs un to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti. Projekta konkrētais mērķis ir īstenot pasākumus un aktivitātes, kuri sekmētu sociālo akceptējamību un atbalstu vēja enerģijas izmantošanai atbilstoši  vides kvalitātes, sabiedrības mērķgrupu līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības principiem.

Projekta dalībnieku konsorcijs ietver 12 partnerus no sešām Eiropas valstīm. Projekta vadošais partneris ir Berlīnes Brīvās universitātes Vides politikas pētījumu centrs. Projekta konsorcijs apvieno vadošās institūcijas dažādās valstīs, kuras strādā un piedāvā modernas zināšanas atjaunojamo resursu un vides politikas pētniecības, politikas formulēšanas un īstenošanas jomā, kā arī veic šo politiku praktisko ieviešanu - universitātes un pētniecības institūti, valsts un reģionu pārvaldes institūcijas/aģentūras, vēja enerģētikas MVU, konsultāciju kompānijas. Projekta Latvijas partneri ir Fizikālās enerģētikas institūts un Latvijas Vides Investīciju Fonds

Projekta norises laiks: 01.10.2017. – 31.03.2020. (30 mēneši)

Informācija par WinWind projektu:

WinWind projekta kopējā vietne angļu un partneru valstu valodās - šeit.

WinWind projekta galvenās saturiskās pakotnes:

 • “Vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes  sociālās akceptējamības analīze projekta mērķa reģionos”;
 • “Ieinteresēto pušu iesaiste un dialogs”;
 • “Labākās prakses un to secinājumi”
 • “ Labākās prakses pārneses laboratorijas & grupas”;
 • “Politikas rekomendācijas sociāli akceptējamas vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes veicināšanai”;
 • “Projekta rezultātu izplatīšana”

Projekta nodevumi

Projekta pirmajā posmā (01.10.2017-31.12.2018) sagatavotie materiāli (projekta nodevumi):

 • Sauszemes vēja enerģijas attīstības sociālo aspektu nosakošie tehnoloģiskie un socio-ekonomiskie nosacījumi: literatūras apskats (Technical and socio-economic conditions: A literature review of social acceptance of wind energy development, and an overview of the technical, socioeconomic and regulatory starting conditions in the wind energy scarce target region, D2.1)
 • Konceptuālais ietvars vēja enerģijas izmantošanu veicinošo un kavējošo faktoru analīzei, šeit. (Conceptual framework for analysing social acceptance barriers and drivers, D.2.2)
 • Sociālo akceptējamību veicinošo un kavējošo faktoru klasifikācija, šeit. (Taxonomy of social acceptance drivers and barriers, D2.3)
 • Ieinteresēto un iesaistīto pušu iesaistes un konsultāciju plāni projekta partneru valstīs, šeit. (Stakeholders engagement and consultation plans for all WinWind countries, D3.2)
 • Metodoloģiskais ietvars labāko prakšu identifikācijai un analīzei, šeit. (Methodological framework for best practice selection & analysis, D.4.1)
 • 30 Labo/labāko prakšu komplekts, šeit. (Good/Best Practice Portfolio, D.4.2)
 • Konsolidētie ziņojumi par projekta partneru organizētajiem forumiem un tematiskajiem pasākumiem, šeit un šeit.

Viens no WinWind projekta uzdevumiem ir sniegt fokusētu argumentētu informāciju plašam interesantu lokam. Šim mērķim tiek sagatavoti Politiku kopsavilkumi (angļu valodā) un Faktu lapas (angļu un partneru valstu valodās). Arī šie materiāli ir lejuplādējami minētajā “Resursu” sadaļā. Šobrīd ir sagatavoti:

 • Politikas kopsavilkums Nr1 “Eiropas Savienības Tīrās enerģijas pakete un tās nozīme atjaunojamās enerģijas kopienu attīstībai, šeit. (Policy Brief 1: The Clean Energy Package and its implications for Renewable Energy Communities)
 • Politikas kopsavilkums Nr2 “Jaunais Baleāru salu Likums par klimata pārmaiņām un iespējas vēja enerģijas izmantošanas integrēšanai aizsargājamās teritorijās (Policy Brief 1: The New Balearic Law on Climate Change and the Opportunities for the Integration of Wind Energy in Protected Areas), šī likumprojekta sagatavošanā aktīvi iesaistījās projekta partneri no Spānijas. Šeit.
 • Faktu lapa Nr 1 ”Izaicinājumi vēja enerģijas sociāli iekļaujošai ieviešanai” latviešu, angļu un pārējās projekta partneru valstu valodās.

Saņemt projekta E-izdevumu

Jums ir iespēja saņemt projekta E-izdevumu, piesakoties šeit.

Projekta pasākumi Latvijā

Pasākumu mērķis ir veicināt dialogu un kopīgu izpratni par esošajiem šķēršļiem un efektīviem risinājumiem sauszemes vēja enerģijas attīstībai. Tie ir platforma, kur tiekoties iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm, ir iespēja apspriest vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes aktualitātes Latvijā, kā arī identificēt nepieciešamās darbības un risinājumus sociālā atbalsta un akceptējamības veicināšanai. Pasākumos ir aicināti pārstāvji no vēja enerģijas attīstītājiem, atjaunojamās enerģijas un vēja enerģijas asociācijām, vides un citu sektoru nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju iniciatīvas grupām, valsts pārvaldes iestādēm, reģionu iestādēm, pašvaldībām, pētniecības institūtiem un citi.

Projekta uzsākšanas seminārs notika 2017.gada 30.novembrī. Pēc tam šādi tematiskie pasākumi notiek reizi pusgadā. Ir notikuši:

 • “Vēja enerģijas nozares attīstību ietekmējošie faktori”, 2018.gada 21.jūnijā, kopsavilkums par pasākuma norisi un prezentācijas pieejami šeit.
 • “Vēja parki – labās prakses piemēri un iniciatīvas”, 2018.gada 14.novembris, kopsavilkums par pasākuma norisi un prezentācijas pieejami šeit.
 • seminārs un apaļā galda diskusiju: “Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi iekšzemes vēja enerģijas izmantošanai Latvijā”, kopsavikums par pasākuma norisi un prezentācijas ir pieejami šeit.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top