Īstenotie projekti 2010 – 2016.gads

 • SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram”, LVAF, 2015 – 2016.
 • „ Metodikas un matemātiskā modeļa dabas gāzes patēriņa prognozēšanai izstrādāšana”, AS “Latvijas Gāze”, 2016.
 • “Latvijas tiešo un netiešo SEG emisiju un piesaistes prognožu līdz 2020.gadam un līdz 2030.gadam sagatavošana saskaņā ar ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktām prasībām”, 2015, VARAM.
 • „Latvijas gaisu piesārņojošo vielu emisiju progozes aktualizēšana 2015., 2020., 2025. un 2030. gadam”, 2015, VARAM.
 • “Rīgas pilsētas Rīcības plāna viedai pilsētai SEG emisiju aprēķināšana par 2012-2014.gadu, SEG prognožu uz 2020.gadu un metodoloģijas izstrāde”, 2014, Rīgas enerģētikas aģentūra.
 • „Labās prakses projektu viedai pilsētai ekonomiskā un CO₂ emisiju samazinājuma pamatojuma izstrāde e-katalogam”, Rīgas Enerģētikas Aģentūra, 2014
 • “Pētījums par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu efektīvu pasākumu identificēšanu un to izmaksu novērtēšanu”, 2014, VARAM.
 • „Economic modelling and calculation in accordance with ENTSOG methodology”; BW Maritime Pte Ltd., 2011
 • Valsts pētījumu programma “Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai", 1.projekts “Integrēta Latvijas energosistēmas un patēriņa attīstības plānošana, ievērojot vides un ekonomiskos nosacījumus”, 2010 – 2014.
 • „Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 2030.gadu Latvijas emisiju aprēķināšanas pieņēmumu izvērtēšana”, LVAF, 2014.
 • „Inteligent Energy for Europe“ projekts „ODYSEE-MURE: Energy Efficiency Indicators in Europe“ (2013-2015).
 • „Transporta sektora tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu ar COPERT IV modeli par 2012. gadu”, 2014, LVĢMC.
 • “Latvijas enerģētikas attīstības scenāriju modelēšana”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2012.
 • “Enerģētikas un vides rīcību politiku integrēta plānošana ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai”, Sorosa fonds – Latvija, 2012
 • “Increasing the Impact of Central-Eastern European Environmental Research Results through More Effective Dissemination and Exploitation - ENVIMPACT“, ES 7.ietvarprogramma, 2011 – 2013.
 • „Vides politikas integrācijas programmas Latvijā” projekts „Klimata politikas novērtēšana un integrācijas metodoloģijas izstrāde Eiropas Savienības jaunā SEG emisiju ierobežošanas mērķa sasniegšanai Latvijā”, Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģu finanšu instruments, 2009 – 2011.
Go to top