FEI izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi

27.09.2016

Fizikālās enerģētikas institūts izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

ieguldijums tava nakotne

VZI Fizikālās enerģētikas institūta pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai

Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi)

VZI Fizikālās enerģētikas institūta pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis

Atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu Nr.50 apakšpunktā 25.1. noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši VZI Fizikālās enerģētikas institūta (turpmāk - FEI) attīstības programmai, rīcības plānam 2015.-2020.gadam, kā prioritāras nosakot šādas pētniecības jomas:

- viedās sistēmas, viedie tīkli un to elementi,

- kompleksie enerģētikas sektora pētījumi tehnoloģiju ieviešanai;

- inovatīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas;

- energoefektivitāte.

Finanšu nosacījumi

Atbilstoši SAM MK noteikumiem Nr.50

Pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 133 806 euro.

Ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma ietvaros attiecināmas šādas izmaksas:

·         pēcdoktoranta (personāla) izmaksas līdz 2 731 euro mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos;

·         vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" noteiktajai standartlikmei – 800 euro mēnesī, kas ietver SAM MK 48. punkta apakšpunktos ietvertās izmaksas.

Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam attiecināmās izmaksas noteiktas SAM MK Nr.50  49. punkta apakšpunktos.

Pēcdoktorantu pieteikumu atlases īstenošanas veids

Atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase

Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas termiņš[1]

No 2016.gada 27.septembra

līdz 2016.gada 27.oktobrim

 

 1. Prasības pēcdoktorantiem

 

 1. Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu Nr.50 2.9. apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne vairāk kā piecus gadus pirms Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā neatkarīgi no vecuma rases,dzimumaetniskās piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm (turpmāk pretendents). Šo periodu var pagarināt līdz 2 gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja.
 1. Pētniecības pieteikuma apstiprināšanas gadījumā pēcdoktorants vienlaicīgi nevar saņemt:
  • atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros atbalsta finansējumu;
  • darba samaksu citā projektā vai darbavietā, izņemot gadījumu, ja ārpus pētniecības pieteikuma īstenošanas pēcdoktoranta nodarbinātība akadēmiskajā darbā (izņemot vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu) vai komersanta līgumpētījuma izpildē pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniedz 0,2. Šādā gadījumā nepieciešams nodrošināt atbilstošu darba laika uzskaiti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nodarbinātības ierobežojumus.
 1. Atlasē nevar piedalīties pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta finansējumu.
 1. Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

 

 1. FEI sagatavo un izsludina pēcdoktorantu pieteikumu atlasi atbilstoši SAM MK noteikumu Nr.50 25.1. apakšpunktam, publicējot pieteikumu atlases nolikumu FEI mājas lapā fei-web.lv gan latviešu, gan angļu valodā.
 1. Pēcdoktorants pieteikumu iesniedz klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi Aizkraukles ielā 21 k-1, Rīgā, 236 kab. no 2016.gada 27.septembra līdz 2016.gada 26. oktobrim.
 1. Pieteikums sastāv no:
  • iesnieguma pēcdoktorantu pieteikumu atlasei (1.pielikums);
  • pētniecības tēmas pieteikuma formas angļu valodā, kas atbilst daļai no “Pētniecības pieteikuma zinātniskā apraksta (Research project proposal)” (2. pielikums);
  • Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksta (CV Europass formā angļu valodā);
  • diploma par zinātņu doktora grāda iegūšanu;
  • pēcdoktoranta apliecinājums, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros un pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā vienlaikus nesaņems atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros (3.pielikums);
  • informācijas par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
  • informācijas par iespējamo zinātnisko/tautsaimniecības konsultantu (CV Europass formā);
  • komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinuma par pētījuma nozīmību angļu valodā (ja attiecināms) 4.pielikums;
  • citiem dokumentiem, kas liecina par pēcdoktoranta spējām, zināšanām un kapacitāti, tai skaitā, publikāciju kopijām vai norādēm uz vietnēm, kur tās ir publicētas, informācijas par dalību konferencēs, valodu zināšanu apliecinošiem sertifikātiem, informācijas par dalību konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā un administrēšanā, informācijas par starptautisko sadarbību un citiem dokumentiem.
 • Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases kārtība

 

 1. Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanai ar FEI rīkojumu izveido vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija), kas izvērtē pretendentu pieteikumus 5 darba dienu laikā, noformējot pēcdoktoranta pieteikuma individuālo vērtēšanas lapu katram pretendentam (5. pielikums) vai citā veidā dokumentējot vērtējumu. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
 1. Vērtējot pēcdoktoranta pieteikumu, vispirms tiek pārbaudīta pretendenta atbilstība šī nolikuma II. daļas prasībām un iesniedzamo dokumentu atbilstība šī nolikuma III. daļas prasībām. Ja konstatēta pretendenta un iesniegto dokumentu neatbilstība, komisija pieņem argumentētu lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.
 1. Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas kritēriji (5. pielikums):
  • pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte un zinātniskā izcilība;
  • pētījuma tēmas pieteikuma ietekme;
  • pētījuma plānotā īstenošana;
  • pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte;
  • pētījuma tēmas ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā;
  • pētījuma tēmas atbilstība VZI Fizikālās enerģētikas institūta pētniecības programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursu plānam.
 1. Komisija apkopo pretendentu vērtējumus, sarindojot pieteikumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo. Ja ir noteiktas institūcijas prioritārās zinātnes jomas, komisija sarindo vērtējumus pa jomām, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo.
 1. Komisija pieņem lēmumu par atbalstītajiem pēcdoktorantu pieteikumiem, kas tiek virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai vai to noraidīšanu saskaņā ar FEI cilvēkresursu plānu, atvēlēto budžetu līdzfinansējumam, institūcijas prioritārajām zinātnes jomām utt.
 1. Komisijas sekretārs rezultātus apkopo protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.
 1. Saskaņā ar komisijas lēmumu tiek sagatavots rīkojums, ko izdod FEI direktore vai direktores pilnvarota persona, un nodrošina komisijas lēmuma publiskošanu FEI mājas lapā www.fei-web.lv un konkursa rezultātu paziņošanu pretendentam atbilstoši pretendenta norādītajam saziņas veidam.
 1. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas FEI atbilstoši SAM MK Nr.50 25.2. apakšpunktam vienojas ar atbalstīto pēcdoktorantu par pētniecības pieteikuma pētījuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, sadarbības partnera izvēli, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem, kopīgi ar pēcdoktorantu sagatavo pētniecības pieteikuma iesniegumu un iesniedz Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai.
 2. Ja FEI direktore vai direktores pilnvarota persona uzskata, ka 5 darba dienas pirms iesniegšanas termiņa pētniecības pieteikumu atlases kārtai nav saņemts kvalitatīvi sagatavots “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts (Research project proposal)” angļu valodā, viņš lūdz komisijas viedokli šajā jautājumā. Komisija atkārtoti izvērtē “Pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu (Research project proposal)” angļu valodā, argumentēti apstiprinot vai noraidot apgalvojumu par nekvalitatīvi sagatavotu “Pētniecības pieteikuma zinātniskajam aprakstam (Research project proposal)” angļu valodā. Ja komisija apstiprina, ka “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts (Research project proposal)” angļu valodā nav sagatavots kvalitatīvi, FEI direktore vai direktores pilnvarota persona atsaka pētniecības pieteikuma iesniegšanu pieteikumu atlases kārtai, par to informējot komisiju un pretendentu. Komisijas sekretārs informāciju apkopo protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

 Pielikumi:

1.pielikums. Iesniegums pēcdoktorantu pieteikumu atlasei;

2.pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts ar aizpildīšanas metodiku, kas ir daļa no “Pētniecības pieteikuma zinātniskai apraksts (Research project proposal)”;

3.pielikums. Apliecinājums, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros un pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā vienlaikus nesaņems atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros;

4.pielikums. Komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums par pētījuma nozīmību.

5.pielikums. Vērtēšanas kritēriji pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei.

 

[1] Atbilstoši Eiropas Komisijas veicinātajai cilvēkresursu un mobilitātes rīcības politikai, starp sludinājumu un iesniegšanas termiņu jābūt vismaz 1 mēnesim

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top