COME RES ir Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projekts.

Pašreiz notiekošie enerģētikas sektora pārveides procesi nozīmē ne tikai pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet arī nepieciešamību pārskatīt to, kā enerģija tiek ražota un piegādāta.

Līdztekus tradicionālajai elektroenerģijas ražošanai lielas jaudas elektrostacijās un tās centralizētai piegādei galapatērētājiem, arvien lielāku nozīmi iegūst vietējās atjaunojamās enerģijas kopienas, kurām ir ļoti liels attīstības potenciāls. Atjaunojamās enerģijas kopienām būs nozīmīga vieta nākotnes enerģētikas sektorā. Atvērtā demokrātiskas līdzdalības un pārvaldības procesā tās organizē kolektīvu rīcību enerģētikas jomā, radot taustāmus ekonomiskos, sociālos un vides ieguvumus saviem biedriem, vietējai sabiedrībai un vietējai teritorijai, kurā tās darbojas. Tajās var apvienoties plašas vietējās ieinteresētās puses: fiziskas personas, MVU,  vietējās pārvaldes iestādes, tostarp pašvaldibas.

Vispārīgo atjaunojamās enerģijas kopienas definīciju, to tiesības un pienākumus nosaka Direktīvas 2018/2001/ES par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) 1.16 un 22.panti. Savukārt Direktīva 2019/944/ES par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (tās 16.pants) nosaka ietvarnosacījumus enerģijas kopienu darbībai elektrības tirgū.  Eiropas Savienības dalībvalstu uzdevums ir pārņemt šo direktīvu nosacījumus, izveidojot enerģijas kopienu attīstību veicinošu un atbalstošu nacionālo ietvaru.

COME RES projekta vispārējais mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas daļu elektrības sektorā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt un atbalstīt tādu ietvarnosacījumu izveidošanu, kuri sekmē atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanos un darbību. Projekts novērtē reģionu, kuros ir jau attīstītas enerģijas kopienas, pieredzi un sniedz atbalstu tiem reģioniem, kuros ir enerģijas kopienu attīstības potenciāls, bet enerģijas kopienas ir tikai attīstības sākuma posmā. COME RES redzeslokā ir dažādi enerģijas kopienas sociālie un tehniskie risinājumi, tostarp izmantojot saules PV, vēja enerģijas, hidroenerģijas tehnoloģijas, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un tehnoloģiju integrētos risinājumus.

Projekta dalībnieku konsorcijs ietver 16 partnerus no deviņām Eiropas valstīm. Projekta vadošais partneris ir Berlīnes Brīvās universitātes Vides politikas pētījumu centrs. Projekta konsorcijs apvieno šo valstu vadošās institūcijas, kuras strādā un piedāvā modernas zināšanas atjaunojamo resursu, vides politikas, sociālās organizācijas pētniecības, politikas formulēšanas un īstenošanas jomā, kā arī veic šo politiku praktisko ieviešanu - universitātes un pētniecības institūti, valsts un reģionu pārvaldes institūcijas/aģentūras, konsultāciju kompānijas. Lai maksimāli pilnīgi atspoguļotu enerģijas kopienu specifiku, projekta konsorcijā piedalās Eiropas enerģijas kooperatīvu federācija REScoop.eu. Projekta Latvijas partneri ir Fizikālās enerģētikas institūts un Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF),

Projekta norises laiks: 01.09.2020. – 28.02.2023 (30 mēneši).

Informācija par COME RES projektu:

COME RES projekta galvenās saturiskās pakotnes:

  • Tehniskais, tiesiskais, institucionālais un politiskais ietvars vietējā, valsts un Eiropas līmenī,
  • Ieinteresēto pušu (institūciju un mērķgrupu pārstāvju) dialoga un konsultāciju organizēšana
  • Atjaunojamo energoresursu kopienu tiesisko formu analīze un finansēšanas un biznesa modeļu atlase / izstrāde.
  • Enerģijas kopienu labās prakses
  • Labākās pieredzes un biznesa modeļu pārnese un adaptācija, enerģijas kopienas veidošanas procesā iesaistīto pušu zināšanu un prasmju pilnveidošana
  • Rekomendācijas rīcībpolitiku un tiesiskā ietvara pilnveidošanai vietējā, nacionālā un ES līmenī.

Projekta pasākumi Latvijā

Pasākumu mērķis ir veicināt dialogu un kopīgu izpratni par esošajiem šķēršļiem un efektīviem risinājumiem, kā panākt atjaunojamās enerģijas kopienu attīstību. Projekta rīkotie pasākumi ir neformāla platforma, kurā ir iespēja apspriest aktualitātes Latvijā, kā arī identificēt nepieciešamās darbības un risinājumus. Pasākumos ir aicināti pārstāvji no visām atjaunojamās enerģijas kopienu attīstībā  iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm.  Uzsākšanas seminārs notika 2021.gada 27.janvāri.

Visus projekta nodevumus skatīt COME RES vietnes Resursu sadaļā šeit COME-RES | Resources

Projekta nodevumi ir sagatavoti angļu valodā. Vienlaikus esam sagatavojuši nodevumu “Atjaunojamās enerģijas kopienu potenciāla novērtējums Latvijā” latviešu valodā, pamatojoties uz Nodevumu 2.2. Skatīt šeit

Aicinām Jūs aktīvi sekot projekta norisēm ! Jums ir iespēja saņemt projekta E-izdevumu, piesakoties šeit:

COME-RES | The Project

Go to top