Aktivitātes

01.10.2019 - 31.12.2019

01.10.2019 - 31.12.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019 - 31.12.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 12. decembrī.
01.07.2019 - 30.09.2019

01.07.2019 - 30.09.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. - 30.09.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 30. septembrī.
01.04.2019 - 30.06.2019

01.04.2019 - 30.06.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019. - 30.06.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 28. jūnijā.
01.01.2019 - 31.03.2019

01.01.2019 - 31.03.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2019. - 31.03.2019. - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 29. martā....
01.10.2018.-31.12.2018.

01.10.2018.-31.12.2018.

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018.-31.12.2018. - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018. gada 28. decembrī....
01.07.2018 - 30.09.2018

01.07.2018 - 30.09.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018 - 30.09.2018 - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 28. septembrī.   EPE’18 ECCE EUROPE konference 17.09.-21.09.2018. VZI APP Fizikālās enerģētikas...
01.04.2018 - 30.06.2018

01.04.2018 - 30.06.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018 - 30.06.2018 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 29. jūnijā.
01.01.2018 - 31.03.2018

01.01.2018 - 31.03.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018 - 31.03.2018 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 03. aprīlī.
01.10.2017 - 31.12.2017

01.10.2017 - 31.12.2017

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2017 - 31.12.2017 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2017.gada 29.decembrī.
01.07.2017 - 30.09.2017

01.07.2017 - 30.09.2017

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2017 - 30.09.2017 Lejupielādēt *.pdf failu

Eiropas struktūrfondiem līdzfinansētie projekti

jauktu

Pētnieces Dr.sc.ing. Daces Āriņas ziņojuma kopsavilkums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanu no 2017. gada 4.septembra līdz 2020. gada 3.septembrim. 

Projekts ir īstenots un mērķis ir sasniegts – ir attīstītas jaunās zinātnieces Daces Āriņas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Fizikālās enerģētikas institūtā (izveidota jauna pētnieka amata vieta pilna laika darba laika ekvivalenta izteiksmē) un pie atkritumu apsaimniekošanas komersantiem (praktiskā atkritumu paraugu ņemšana un tehniskās vizītes ir veiktas pie komersantiem), kā arī pilnveidotas pētniecības kompetences, veikta cilvēkresursu atjaunotne un kvalificētu speciālistu skaita pieaugums Viedās specializācijas jomās – Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas un Viedā enerģētika.

Projektā plānotie uzdevumi ir veikti:

1. aktivitāte  „Izmantojot augstas izšķiršanas spējas Furje spektrometru IRPrestige-21, veikt dažādu šķirošanas līniju plūsmu polimēru materiālu testēšanu un atšķirošanu” ir īstenota un sasniegti rezultāti;

2.aktivitāte „Veikt atkritumu paraugu testēšanu gan jaukiem, gan daļēji atšķirotiem sadzīves atkritumiem, kā arī atkritumu frakcijām pēc to eksperimentālās automātiskās šķirošanas – atkritumu morfoloģiskā sastāva un atkritumu kā kurināmā parametru noteikšanu gan šķirošanas procesā ieejošajam materiālam, gan pēc šķirošanas izejošajam materiālam, kā arī iegūto datu apstrādi, interpretāciju, šķirošanas līnijas efektivitātes noteikšanu un ieteikumu izstrādi pārstrādājamo materiālu un kvalitatīva kurināmā iegūšanai” ir īstenota un sasniegti rezultāti. 

Projekta īstenošanas rezultātā ir:

  • sagatavoti un publicēti 2 zinātniskie raksti;
  • piesaistītas privātās investīcijas – 6601,10 EUR
  • pētniecības pieteikuma īstenošanai piesaistīts pēcdoktorants uz pilnu darba laiku un nodrošināta pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika uzskaite par pēcdoktoranta veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās sadarbības partnera Igaunijas Dzīvības zinātnes universitātes organizētajā mobilitātes un tīklošanās pasākumā Tartu, Tallinā, Kohtla Jarve, Uikalā (Austrumviru apriņķī) kas notika no 2020.gada 12. līdz 24.aprīlim. Tehniskajās vizītēs Tallinas atkritumu apglabāšanas poligonā un atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes centrā un Uikala atkritumu apglabāšanas poligonā un atkritumu pārstrādes centrā iepazīta poligonu darbība – jaukto atkritumu pieņemšana, dalīti vākto bioloģisko atkritumu kompostēšana, un mehāniski atšķirotās smalkās/smagās frakcijas bioloģiskā pārstrāde, jaukto sadzīves atkritumu mehāniskās pirmapstrādes līnijas darbība, kurināmā sagatavošana, atkritumu apglabāšana, aerobi apstrādātas jaukto atkritumu smalkās frakcijas (pēc mehāniskās priekšapstrādes) izmantošanas risinājumi poligonu pārklāšanai, kā arī veikts materiāla kvalitātes novērtējums un gūta jauna pieredze praktiskā atkritumu gāzu paraugu ņemšanā. Veiktas diskusijas par efektīvākām bioloģisko atkritumu aerobām un anaerobām pārstrādes metodēm Baltijas valstu klimatiskajos un ekonomiskajos apstākļos.

Tehniskajā vizītē Kohtla Jarve notekūdeņu dūņu pārstrādes rūpnīcā iepazīta ražošanas notekūdeņu dūņu aerobās pārstrādes metodes, izmantojot dažādas kvalitātes šķeldas materiālus. Veikta dalība praktiskā kompostu kvalitātes pētījuma organizēšanā un darbības uzraudzībā.

aug 01

1.att. Dalīti vākto bioloģisko sadzīves atkritumu aerobā pārstrāde ar papildus skābekļa padevi – tuneļa stirpas (Foto: D.Āriņa). 

aug 02b 

2.att. Gāzu paraugu ņemšana no atkritumu poligona pārseguma ar jaukto atkritumu smalko frakciju (pēc mehāniskās priekšapstrādes) (foto: D.Āriņa).

 aug 03b

 3.att. Notekūdeņu dūņu un šķeldas aerobā pārstrāde – vējrindas (foto: D.Āriņa).

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās izdevniecības “Dienas Bizness” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA „Clean R" un SIA „Eco Baltia” organizētajā tiešsaistes konferencē "Atkritumu apsaimniekošana 2020", kas norisinājās 29.aprīlī no 10:00-13:30 un piedalījās VIAA organizētajā tiešsaistes vebinārā “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC” un tiešsaistes vebinārā “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā”, kas norisinājās 2020.gada 16.aprīlī.

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Enerģijas sistēmu un vides institūta organizētajā starptautiskajā Vides un klimata konferencē „CONECT 2020”, kas notika tiešsaistes režīmā Latvijā, Rīgā no 2020.gada 13. līdz 15.maijam. Konferencē piedalījās 140 dalībnieki no 20 valstīm. Veikta postera prezentācija par tēmu ”Characterization of RDF production from MSW: the case studies in Baltic states” (saite: https://issuu.com/alise.ozarska/docs/conect_posters_saturs_kopejais-merged), kā arī komunikācija ar dažādu pasaules valstu pētniekiem un ekspertiem. Trešajā konferences dienā notika tiešsaistes diskusija par nākotnes attīstību COVID-19 ietekmē un sniegta prezentācija par COVID-19 attīstības scenārijiem. 

maijs20
 1.att. Starptautiskās Vides un klimata konferences „CONECT 2020” otrās tiešsaistes dienas dalībnieki. (foto no: https://conect.rtu.lv/previous-conferences/).

solara logo

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419

Pētniecības projekta pēcdoktorants Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs. 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada 1.janvara līdz 2022. gada 31.decembri.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunā zinātnieka prasmes, palielināt augsti kvalificēto zinātnieku skaitu institūcijā, saglabāt un attīstīt esošo zinātnisko bāzi. Projekta zinātniskais mērķis ir sinerģijas iegūšana apvienojot siltuma, aukstuma un elektroenerģijas ģenerēšanu vienotā sistēmā, kas izmanto solāras enerģijas tehnoloģiju kombinācijā ar siltumsūkni. 

Projekts mērķa sasniegšanai tika izvirzītas sekojošās aktivitātes: Informācijas vākšana; Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija; Dzīves cikla vides un izmaksu analīze; Prototipa izgatavošana un eksperimentālie pētījumi; Rezultātu analīze.

1. aktivitāte

Informācijas vākšana.

Aktivitātes pamatuzdevums ir iedziļināties tematikā, tai skaitā jaunākās informācijas vākšana un validēšana. Dotajā periodā tika analizēta tehniskā un patentu datu bāzes, kā arī zinātniskā literatūra no pieejamajām zinātniskajām datubāzēm un no Institūtā pieejamā literatūras krājuma. Saskaņā ar iegūto informāciju, tika sagatavots eksistējošās problēmas apraksts.

Tīklošanas pasākumi

2020. gada 12. martā, Modernizētajā siltumapgādes uzņēmumā “Salaspils siltums”  notika pieredzes apmaiņa un sistēmas izpēte darbā režīmā. Siltumenerģijas ražība notiek kombinējot saules kolektoru un granulu katla darbību, trūkstošā siltumenerģija tiek saražota un dozēti padota izmantojot gāzes katlu. Dūmgāzes tiek attīrītas izmantojot multiciklonu un kondensējot dūmgāzēs esošo ūdens tvaiku ar dūmgāzes kondensatoru, tiek iegūta papildus siltumenerģija. Daļa no elektropatēriņa tiek nodrošināta ar saules fotoelektriskajiem moduļiem, kuru jaudu plānots palielināt. Tika konstatēts, ka siltuma elementu integrācija ir sarežģītākais posms sistēmas izbūvē, jo siltuma ģenerācijas regulēšana notiek izmantojot vairākus simtus devēju. Integrācija pieprasa augstas kvalifikācijas komandas darbību ar padziļinātām zināšanām katrā sistēmas sadaļā un specializējošām integrācijas iemaņām.

solara1
1.attēls. Lielizmēra saules siltumenerģijas stacija. (foto: A.Snegirjovs), 

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 31.03.2020.

2. aktivitāte

Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija.

Sistēmas optimālā konstrukcija ir atkarīga no vairākiem faktoriem, kas raksturo termisko un elektrisko darbību, iekšējas pretestības un enerģijas pārnesas un pārveides zudumi. Ņemot vērā šos faktorus, var noformulēt sekojošos optimizācijas kritērijus: siltuma rādītāji, elektriskie rādītāji, masas un gabarītu rādītāji, ražošanas un remonta izmaksas. Solāras triģenerācijas konstrukcijas optimizācija iekļauj: pamat iekārtu tipu un izmēru izvēle; drošības elementi; sistēmas darbības palīg elementi; vadības algoritms un darbības procesa kontroliera izvēle; sistēmas komponentu izvēle no tirgū pieejamiem un tehniska uzdevumā sastādīšana unikālo komponentu izstrādei nepieciešamības gadījumā. Aktivitātes ietvarā tika izstrādāti tipiskie scenāriji mazstāvu ēku patēriņiem. Meteodati tika atlasīti no Meteonorm datu bāzes.

Tīklošanas pasākumi tika pārnesti uz vēlāku laiku.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.06.2020.

 

Post doktorants uzsaka stažēšanos Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā. Ievērojot aizsardzības pasākumus, uzsākta aktīva pieredzes apmaiņa. Enerģētikas institūts organizēja pieredzes apmaiņas pasākumus un izglītojošus pasākumus:Post doktorants uzsaka stažēšanos Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā. Ievērojot aizsardzības pasākumus, uzsākta aktīva pieredzes apmaiņa. Enerģētikas institūts organizēja pieredzes apmaiņas pasākumus un izglītojošus pasākumus:

1) Seminārs Baltkrievijas Valsts agrārā tehniskā universitātē 14. septembrī 

2) Seminārs Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā 22. septembrī 

solar1

2.attēls. A. Snegirjovs prezentē “Solaras triģenerāvijas” PostDoc projektu. (foto: A.Snegirjovs)


3) “Belagro 2020” izstāde 29.septembrī 

solar2

3.attēls. Baltkrievijas ražotnes izstāde. (foto: A.Snegirjovs)


Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.09.2020.

4) Semināra vadīšana Baltkrievijas Valsts Tehnoloģiskā universitātē 12. oktobrī.

solar dec1

4.attēls. A. Snegirjovs prezentē “Solaras triģenerāvijas” PostDoc projektu. (foto: A.Snegirjovs)


5) Solāras elektrostacijas apmeklējums Bobruiskā, 21. oktobrī. 

solar dec2

5.attēls. 6 MW solāra elektrostacija Bobruiskā. (foto: A.Snegirjovs)


Šajā posmā pabeigta solārās triģenerācijas sistēmas optimizācija. Rezultātā izstrādāts tipiskais patēriņu scenārijs tipveida, vienģimeņu, mājai konkrētajā TMG, izstrādāta tehnoloģijas principiāla shēma. Izmantojot, simulācijas un modelēšanas, programmu Polysun, veikta optimizācija gan atsevišķiem elementiem, gan vadības scenārijam. Ka arī dotā laikā notika, 2 mēnešu gara, stažēšanās Minskā, Baltkrievijas nacionālās akadēmijas, enerģētikas institūtā.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.12.2020.

 

2021. gadā sākumā uzsāktā dzīves cikla analīze Solāras triģenerācijas sistēmai. Dzīves cikla2021. gadā sākumā uzsāktā dzīves cikla analīze Solāras triģenerācijas sistēmai. Dzīves ciklaanalīze ietver sistēmas pamat elementu izejvielu materiālu iegādi, ražošanu, transportēšanu,tirdzniecību, izmantošanu un pārstrādi. Dota analīze regulē pareju uz modernam tehnoloģijāmievērojot vides ietekmes faktorus. Novērtējuma galvenos principus nosaka Starptautiskāstandartizācijas organizācija, standarti: ISO 14040 un ISO14044.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 31.03.2021.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top