ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts „Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde”

Projektu „Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” Vienošanās Nr. 2010/0209/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/028 īsteno Rīgas Tehniskā universitāte ar sadarbības partneriem - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts.

Projekta kopējais finansējums ir 335 511.84 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 310 348.45 EUR .

Projekta vispārīgais mērķis – Nanokompozītu iegūšanas un pārstrādes efektivitātes paaugstināšana un tās kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana.

Projekta specifiskais mērķis – Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un inovatīvu tehnoloģu izstrāde to iegūšanai un modificēšanai.

Projekts un pētījums atbilst – Materiālzinātes nozarei.

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

  • Veic pamatdarbību - zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
  • Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās;

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskais pētījums
1.1.1. Ingredientu (PET, PK, nanostrukturēto neorganiskas dabas modifikatoru, organisko modifikatoru) pētījumi;
1.1.2. Organisko un neorganisko modifikatoru sintēzes tehnoloģiju izstrāde;
1.1.3. Nanokompozītu uz nolietotā polietilēntereftalāta (PET) bāzes izveide, to iegūšanas un modificēšanas tehnoloģiju izstrāde;
1.1.4. Nanokompozītu uz nolietotā polikarbonāta (PK) bāzes izveide, to iegūšanas un modificēšanas tehnoloģiju izstrāde.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izveidoti jauni materiāli, jaunas šo kompozītmateriālu iegūšanas tehnoloģijas, atsevišķu modifikatoru sintēzes tehnoloģijas, kā arī atsevišķu fizikālo parametru testēšanas metodikas.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top