ieguldijums

Projekta nosaukums: Ūdeņraža hidrauliskās kompresijas tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža degvielasuzpildes stacijām (H2-Compression)

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/185

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme unnodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko uninovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” 4. kārts ietvarā.

Projekta izpildes termiņš: 01.05.2021.-30.11.2023. (līgums noslēgts 23.07.2021., projekta darbībasattiecināmas no 01.05.2021.)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Valērijs Bezrukovs

Projektu īstenos četri projekta partneri: divi zinātniskie institūti: Ventspils Augstskolas InženierzinātņuInstitūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs” (IZI VSRC) (projekta iesniedzējs unvadošais partneris) un valsts zinātniskais institūts “Fizikālās enerģētikas institūts” (FEI), Industrijaspārstāvis - SIA LATVO un sabiedriskā labuma organizācija “Ventspils Augstskolas attīstības fonds” (VAAF).

Projekta finansējums:

Kopējās apstiprinātās projekta izmaksas ir 539 577,35 EUR un tās tiek finansētas no šādiem finanšuavotiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 444 018.20 EUR apmērā;valsts budžeta finansējuma – 55090.84 EUR apmērā;Ventspils Augstskolas, Ventspils Augstskolas attīstības fonda, APP Fizikālās enerģētikas institūta un AS“LATVO” finansējuma – 40 468.31EUR apmērā.

FEI projekta finansējums: EUR 108 603,26.

Projekts ir paredzēts kā rūpnieciskais pētījums, ietverot tehniski ekonomisko priekšizpēti uneksperimentālo izstrādi, kura mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un prasmes novatoriska tehnoloģiskārisinājuma izstrādei gāzveida ūdeņraža saspiešanai un tā prototipa izveidošanai. Metodes jaunums irtāds, ka risinājums, kas jau ir pārbaudīts citu gāzu saspiešanas procesā, tiks pielāgots ūdeņražasaspiešanai. Zema spiediena ūdeņraža gāzi saspiež, pakāpeniski ievadot gāzi divos vertikāli novietotoskompresijas cilindros un saspiežot to ar šķidrumu, izmantojot augstspiediena hidraulisko sūkni. Katrugāzes iesmidzināšanas un saspiešanas ciklu kompresijas cilindros veic, līdz tie ir pilnībā piepildīti aršķidrumu.

Projekta darbības:

  • Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas teorētiskie pētījumi, modelēšana un tehnoloģijas izstrāde.
  • Laboratorijas testa modeļa dizaina izstrāde, izgatavošana un eksperimentālie pētījumi.
  • Tehnoloģiju pārnese un komercializācijas stratēģiju izstrāde.
  • Projekta rezultātu izplatīšana.
  • Projekta zinātniskā administrēšana.

Projekta rezultāti:

Projekta laikā pa aktivitāšu sadaļām ir plānoti astoņi dokumentāli (aprakstoši) atskaišu nodevumi ,plānots viens digitālais modelis un viens vadības algoritms, trīs zinātniskās publikācijas un divi ziņojumikonferencēs, viens iekārtas prototips un divi Latvijas patenta pieteikumi. Plānota piedalīšanas izstādēs,Gala pārskats par projekta izpildes gaitu tiks rīkots kā publisks seminārs. Informācija par projekta gaitubūs pieejama internetā. Kā arī projekta ietvarā, tiks pilnveidotas jaunās zinātnieces vadošās pētniecesMarina Konuhova kompetences un kvalifikācija.

Pašlaik notiek ūdeņraža hidrauliskajās saspiešanas iekārtas tehnisko risinājumu izstrāde, materiālu izvēleun darba cilindru ģeometrijas pētījumi. Nepieciešams izvēlēties darba šķidrumu, iekārtas jaudasparametrus, atrast piemērotus sensorus un vārstus, kas atbilst ūdeņraža kompresijas kompleksadarbības apstākļiem. Notiek konsultācijas ar speciālistiem, jo nepieciešams veikt pētījumus par ūdeņražaietekmi uz darba šķidrumu. Nepieciešams izstrādāt drošības protokolus, kurus jāievēro, strādājot arūdeņraža gāzēm augstā spiedienā.

Tajā paša laikā, 2021. gadā 31. decembrī, VeA sadarbībā ar FEI sekmīgi noslēdza citu zinātnisku projektupar līdzīgu tematiku: Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) projekts “Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanaseksperimentālie pētījumi un tehnoloģijas izstrāde (Nr. lzp-2020/2-0049)”. LZP projekta ietvarā iegūtijauni tehniskie risinājumi, izstrādāti fizikālo procesu matemātiskie modeļi, kā arī projekta komandaieguvusi pieredzi, kas kopumā tika pielietota un tiks turpināta attīstīt ERAF projekta ietvaros. Mērķis iresošus pētījumus un tehniskos risinājumus pacelt nākamajā attīstības līmenī un tuvināt ūdeņražahidrauliskais saspiešanas sistēmu komercializācijas virzienā.Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas iekārtas izstrāde ir saistīta ar risinājumu meklēšanu, kamnepieciešamas dažādas zināšanas un pieredze.

Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas laikā, notiekot fizikāluprocesu kompleksai modelēšanai, ir nepieciešams izpētīt šķidruma (silikona eļļas), un gāzes (ūdeņraža)uzvedību augstā spiedienā līdz 1000 atmosfērām. Ņemot vērā, ka darba cilindram, kas izstrādāts,izmantojot putu samazināšanas tehnoloģiju, ir sarežģīta forma, darba fizikālās un matemātiskāsmodelēšanas procesā tika iesaistīta speciālistu grupa no Skaitliskās modelēšanas institūta, LatvijasUniversitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes.

Tiek veikti visaptveroši pētījumi par silikoneļļas tehniskajām un ķīmiskajām īpašībām, kas tiek izvēlēts kādarba šķidrums, izmantojot spektrālās analīzes metodi, pēc mijiedarbības ar ūdeņradi zem augstaspiediena. Šo problēmu risināšanā piedalās arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta eksperti.Turpinājās darbs pie tehnisko risinājumu patentēšanas, kuru mērķis ir samazināt putošanu un kontrolētdarba šķidruma patēriņu.


Informācija atjaunota 14.03.2022

 

Go to top