Projekta nosaukums: Ūdeņraža hidrauliskās kompresijas tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža degvielas uzpildes stacijām (H2-Compression) 

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/185 

Projekts  tiek  veikts  Eiropas  Reģionālā  attīstības  fonda  (ERAF)  darbības  programmas  “Izaugsme  un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo  kapacitāti  un  spēju  piesaistīt  ārējo  finansējumu,  ieguldot  cilvēkresursos  un  infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” 4. kārts ietvarā. 

Projekta  izpildes  termiņš01.05.2021.-30.11.2023.  (līgums  noslēgts  23.07.2021.,  projekta  darbības attiecināmas no 01.05.2021.) 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Valerijs Bezrukovs Projektu īstenos četri projekta partneri: divi zinātniskie institūti: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs” (IZI VSRC) (projekta iesniedzējs un vadošais partneris) un valsts zinātniskais institūts “Fizikālās enerģētikas institūts” (FEI), Industrijas pārstāvis - SIA LATVO un sabiedriskā labuma organizācija “Ventspils Augstskolas attīstības fonds” (VAAF).  

Projekta finansējums: 

Kopējās  apstiprinātās  projekta  izmaksas  ir  539  577,35  EUR  un  tās  tiek  finansētas  no  šādiem  finanšu avotiem: 

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 444 018.20 EUR apmērā; 
  • valsts budžeta finansējuma – 55090.84 EUR apmērā; 
  • Ventspils Augstskolas, Ventspils Augstskolas attīstības fonda, APP Fizikālās enerģētikas institūta un AS “LATVO” finansējuma – 40 468.31EUR apmērā. 
  • FEI projekta finansējums: EUR 108 603,26  

Projekta īss apraksts un mērķis: 

Projekts  ir  paredzēts  kā  rūpnieciskais  pētījums,  ietverot  tehniski  ekonomisko  priekšizpēti  un eksperimentālo  izstrādi,  kura  mērķis  ir  iegūt  jaunas  zināšanas  un  prasmes  novatoriska  tehnoloģiskā risinājuma izstrādei gāzveida ūdeņraža saspiešanai un tā prototipa izveidošanai. Metodes jaunums ir tāds, ka risinājums, kas jau ir pārbaudīts citu gāzu saspiešanas procesā, tiks pielāgots ūdeņraža saspiešanai. Zema spiediena ūdeņraža gāzi saspiež, pakāpeniski ievadot gāzi divos vertikāli novietotos kompresijas cilindros  un  saspiežot  to  ar  šķidrumu,  izmantojot  augstspiediena  hidraulisko  sūkni.  Katru  gāzes iesmidzināšanas un saspiešanas ciklu kompresijas cilindros veic, līdz tie ir pilnībā piepildīti ar šķidrumu. 

Projekta darbības: 

  • Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas teorētiskie pētījumi, modelēšana un tehnoloģijas izstrāde. 
  • Laboratorijas testa modeļa dizaina izstrāde, izgatavošana un eksperimentālie pētījumi. 
  • Tehnoloģiju pārnese un komercializācijas stratēģiju izstrāde.
  • Projekta rezultātu izplatīšana. 
  • Projekta zinātniskā administrēšana.  

 

Projekta rezultāti: 

Projekta laikā pa aktivitāšu sadaļām ir plānoti astoņi dokumentāli (aprakstoši) atskaišu nodevumi , plānots viens  digitālais  modelis  un  viens  vadības  algoritms,  trīs  zinātniskās  publikācijas  un  divi  ziņojumi konferencēs, viens iekārtas prototips un divi Latvijas patenta pieteikumi. Plānota piedalīšanas izstādēs, Gala pārskats par projekta izpildes gaitu tiks rīkots kā publisks seminārs. Informācija par projekta gaitu būs pieejama internetā. Kā arī projekta ietvarā, tiks pilnveidotas jaunās zinātnieces vadošās pētnieces Marina Konuhova kompetences un kvalifikācija.

 

Go to top